شنبه, 28 مهر 1397

شفافیت در اطلاع رسانی
ارباب رجوع محترم آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟


کاربرد سایت
بازدید کننده گرامی: کدام قسمت های پرتال بیشتر مورد استفاده شما قرار گرفته است؟


مراجعات به سایت
بازدید کننده گرامی: کدام قسمت سایت بیشتر مورد استفاده شما قرار گرفته است؟