شنبه, 3 فروردین 1398

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه
بررسی درخواست تغییر روش حفاری
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات
بررسی درخواست تمدید مجوز
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه
بررسی درخواست برقی کردن چاه
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)
درخواست آزمایش پمپاژ