شنبه, 28 مهر 1397

                               منابع آب های زیر زمینی - سال آبی 93-92

 

نوع مصرف تعداد حجم تخلیه (م.م.م)
چاه عمیق 7604 617.852
چاه نیمه عمیق  12765 372.515
قنات 152 26.1
چشمه 8689 252

 

 

ظرفیت استحصال و بهره برداری از منابع آب استان- 93-92

 

نوع منابع

حجم بهره برداری
(م.م.م)

شرب صنعت کشاورزی شیلات محیط زیست

حجم

(م.م.م)

درصد

حجم

(م.م.م)

درصد

حجم

(م.م.م)

درصد

حجم

(م.م.م)

درصد

حجم

(م.م.م)

درصد
آب سطحی 887.839 42.19 4.8 31.511 3.5 700.703 78.9 81.399 9.2 32.036 3.6
آب زیرزمینی 1179.87 182.868 15.5 35.832 3.0 961.17 81.5 * * * *
کل مصارف 2067.709 225.058 9.7 67.343 3.3 1661.873 81.6 81.23 4 28.99 1.4