شنبه, 28 مهر 1397

عنوان خدمت : صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

(کد خدمت : 13021446000)

ردیف

عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت مشخصات و مراحل خدمت قوانین و مقررات
1 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌ شرب و سایر مصارف) 13021446100

مشخصات خدمت

گردش کار

قانون توزیع عادلانه آب

دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها

2 حفر گمانه آزمایشی 13021446101

مشخصات خدمت

گردش کار

3 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102

مشخصات خدمت

گردش کار

4 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103

مشخصات خدمت

گردش کار

5 مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌ شرب و سایر مصارف)  13021446104

مشخصات خدمت

گردش کار

6 مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105

مشخصات خدمت

گردش کار

7 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106

مشخصات خدمت

گردش کار

8 صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107

مشخصات خدمت

گردش کار

9 صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108

مشخصات خدمت

گردش کار

10 صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 مشخصات خدمت و گردش کار
11 صدور مجوز بیشکاری قنات 13021446110  
12 پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه 13021446111  
13 صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 مشخصات خدمت و گردش کار
14 صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 مشخصات خدمت و گردش کار
15 برقی کردن چاه 13021446114  
16 تغییر شرکت حفاری 13021446115 مشخصات خدمت و گردش کار
17 رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116

مشخصات خدمت

گردش کار

18 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117  
19 رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 مشخصات خدمت و گردش کار
20 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی 13021446119 مشخصات خدمت و گردش کار
21 صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 مشخصات خدمت و گردش کار
22 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121  
23 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 مشخصات خدمت و گردش کار
24 رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 مشخصات خدمت و گردش کار
25 رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 مشخصات خدمت و گردش کار
26 رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 مشخصات خدمت و گردش کار