شنبه, 28 مهر 1397

عنوان خدمت : طرح دانش آموزی داناب

 

ردیف

عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت مشخصات و مراحل خدمت فرم ها قوانین و مقررات
1 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی 18051450100

مشخصات خدمت

فرم شناسنامه خدمت

قانون توزیع عادلانه آب

2 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101
3 طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان 18051450102
4 تدوین نظام ناجیان آب 18051450103
5 ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104