شنبه, 28 مهر 1397

عنوان خدمت : خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

(کد خدمت : 13021447000)

 

ردیف

عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت مشخصات و مراحل خدمت قوانین و مقررات
1 بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021447100

مشخصات خدمت

گردش کار

قانون توزیع عادلانه آب

دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه ها

2 بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101

مشخصات خدمت

گردش کار

3 بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) 13021447102

مشخصات خدمت

گردش کار

4 بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه 13021447103

مشخصات خدمت

گردش کار

5 بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104  
6 بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 مشخصات خدمت و گردش کار
7 بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106 مشخصات خدمت و گردش کار
8 بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 مشخصات خدمت و گردش کار
9 بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108  
10 بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109  
11 بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110 مشخصات خدمت و گردش کار
12 تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111  
13 بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112  
14 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن 13021447113  
15 بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری 13021447114

مشخصات خدمت

گردش کار

16 بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115

مشخصات خدمت

گردش کار

17 بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116  
18 تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 مشخصات خدمت و گردش کار
19 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی  13021447118 مشخصات خدمت و گردش کار
20 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 مشخصات خدمت و گردش کار
21 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 مشخصات خدمت و گردش کار
22 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121

مشخصات خدمت

گردش کار

23 بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) 13021447122 مشخصات خدمت و گردش کار
24 درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123

مشخصات خدمت

گردش کار